02/21/2020

Օրենքի գերակայությո՞ւն, թե՞ օրենքի ընտրովի կիրառում

Օրենքի գերակայությո՞ւն, թե՞ օրենքի ընտրովի կիրառում

Մարզ֊կենտ֊րո֊նի հան֊րու֊թյու֊նը շա֊րու֊նա֊կում է հե֊տեւել Կա֊պա֊նի Հ.Ա֊վե֊տի֊սյան փո֊ղո֊ցի N1 Ա շեն֊քի եւ քա֊ղա֊քա֊յին շու֊կա֊յի մի֊ջան֊կյալ հատ֊վա֊ծում ա֊պօ֊րի֊նա֊բար կա֊ռուց֊ված տա֊ղա֊վա֊րի շուրջ զար֊գա֊ցում֊նե֊րին:Ինչ֊պես տե֊ղե֊կաց֊րել ենք «Սյու֊նյաց երկ֊րի» 2012թ. նո֊յեմ֊բե֊րի 14-ի հա֊մա֊րում տպագր֊ված հոդ֊վա֊ծում («Մի քրեա֊կան գոր֊ծի մա֊սին, ո֊րի քա֊ղա֊քա֊կան են֊թա֊տեքստն ա֊ռայժմ չի բա֊ցառ֊վում»), 2012թ. ապ֊րիլ-մա֊յիս ա֊միս֊նե֊րին Կա֊պա֊նի բնա֊կիչ֊ներ Ա֊բել Ա֊ռա֊քե֊լյա֊նը, Գա֊րիկ Սա֊հա֊կյա֊նը, Գա֊րիկ Հո֊վա֊կի֊մյա֊նը, Սամ֊վել Հա֊րու֊թյու֊նյա֊նը, Քնա֊րիկ Հա֊րու֊թյու֊նյա֊նը, Սպար֊տակ Հա֊րու֊թյու֊նյա֊նը եւ Քրիս֊տի֊նե Համ֊բար֊ձու֊մյա֊նը նշված հատ֊վա֊ծում կա֊ռու֊ցել են ա֊ռեւտ֊րի տա֊ղա֊վար: Այդ տա֊րած֊քը Ե֊րեւան-Մեղ֊րի միջ֊պե֊տա֊կան ավ֊տո֊ճա֊նա֊պար֊հին հա֊րա֊կից է, այն֊տեղ ՀՀ կա֊ռա֊վա֊րու֊թյան 2005թ. դեկ֊տեմ֊բե֊րի 29-ի N2404-Ն ո֊րոշ֊մամբ ար֊գել֊ված են կա֊ռու֊ցա֊պա֊տում֊նե֊րը: Կա֊պա֊նի նախ֊կին քա֊ղա֊քա֊պետ Ար֊տուր Ա֊թա֊յա֊նը, ան֊շուշտ, կա֊ռա֊վա֊րու֊թյան ո֊րոշ֊մամբ սահ֊ման֊ված կար֊գով պար֊տա֊վոր էր կա֊սեց֊նել այդ կա֊ռու֊յցի ի֊րա֊կա֊նա֊ցու֊մը, բայց չի կա֊սեց֊րել (պատ֊ճառ֊ներն ու հան֊գա֊մանք֊նե֊րը, ինչ֊պես եւ մեր դիր֊քո֊րո֊շու֊մը շա֊րա֊դրել ենք վե֊րը նշված հոդ֊վա֊ծում):

Օ֊րեն֊քով իր վրա դրված պար֊տա֊կա֊նու֊թյու֊նը չկա֊տա֊րե֊լու հա֊մար նրա հան֊դեպ Սյու֊նի֊քի մար֊զի քննչա֊կան բա֊ժի֊նը 2012թ. հու֊նի֊սի 6-ին ՀՀ քրեա֊կան օ֊րենսգրքի 315/2 հոդ֊վա֊ծով հա֊րու֊ցել է քրեա֊կան գործ: Հի֊շեց֊նենք` դա այն ժա֊մա֊նակ էր, երբ ար֊դեն սկսվել էր պայ֊քա֊րը քա֊ղա֊քա֊յին այդ հա֊մայն֊քի ղե֊կա֊վա֊րի պաշ֊տո֊նի հա֊մար: Գոր֊ծի նա֊խաքն֊նու֊թյունն էլ ի֊րա֊կա֊նաց֊վեց քա֊ղա֊քա֊պե֊տի ընտ֊րու֊թյան նա֊խա֊պատ֊րաստ֊ման ա֊մե֊նա֊բուռն շրջա֊նում: Թե ինչ ե֊ղավ հե֊տո` գի֊տենք: Եվ Սյու֊նի֊քի մար֊զի ընդ֊հա֊նուր ի֊րա֊վա֊սու֊թյան դա֊տա֊րա֊նը (նա֊խա֊գա֊հող դա֊տա֊վոր Լեռ֊նիկ Ա֊թա֊նյան) 2012թ. դեկ֊տեմ֊բե֊րի 21-ին կա֊յաց֊րեց դա֊տավ֊ճիռ, ըստ ո֊րի` Ար֊տուր Ա֊թա֊յա֊նը մե֊ղա֊վոր ճա֊նաչ֊վեց ՀՀ քրեա֊կան օ֊րենսգրքի 315/2 հոդ֊վա֊ծով նա֊խա֊տես֊ված հան֊ցա֊գոր֊ծու֊թյան կա֊տար֊ման մեջ եւ դա֊տա֊պարտ֊վեց տու֊գան֊քով` ՀՀ-ում սահ֊ման֊ված նվա֊զա֊գույն աշ֊խա֊տա֊վար֊ձի հա֊զա֊րա֊պա֊տի֊կի չա֊փով (1 մլն դրամ) եւ եր֊կու տա֊րի ժամ֊կե֊տով զրկվեց ո֊րո֊շա֊կի գոր֊ծու֊նեու֊թյամբ զբաղ֊վե֊լու ի֊րա֊վուն֊քից: Դա֊տա֊վա֊րու֊թյան բուն ըն֊թաց֊քի հետ կապ֊ված, ըստ էու֊թյան, հար֊ցեր եւ տա֊րա֊կույս֊ներ չու֊նենք (ի դեպ, մեր ստեղ֊ծա֊գոր֊ծա֊կան խում֊բը մաս֊նակ֊ցում էր դա֊տա֊կան բո֊լոր նիս֊տե֊րին), բայց… Դա֊տա֊կան նիս֊տից հե֊տո, ինչ֊պե֊սեւ սպաս֊վում էր, ծա֊գե֊ցին մի քա֊նի հար֊ցեր, ո֊րոնց ար֊ձա֊նագ֊րու֊մը կա֊րեւոր ենք հա֊մա֊րում: 

Նախ` Սյու֊նի֊քի մար֊զի քննչա֊կան բա֊ժի֊նը, որ 2012թ. հու֊նի֊սի 6-ին այդ կա֊պակ֊ցու֊թյամբ հա֊րու֊ցել էր քրեա֊կան գործ, մին֊չեւ վերջ չկա֊րո֊ղա֊ցավ խո֊րա֊նալ կա֊տար֊ված օ֊րի֊նա֊խախտ֊ման մեջ, գոր֊ծը քննեց ձեւա֊կա֊նո֊րեն ու այն դա֊տա֊րան ու֊ղար֊կեց լիո֊վին ու բազ֊մա֊կող֊մա֊նի չպար֊զա֊բան֊ված: Նա֊խաքն֊նու֊թյու֊նը չպա֊տաս֊խա֊նեց հար֊ցե֊րին, թե ին֊չու եւ ինչ հան֊գա֊մանք֊նե֊րի ար֊դյուն֊քում Կա֊պան քա֊ղա֊քի յոթ բնա֊կիչ գի֊տակ֊ցա֊բար գնա֊ցին օ֊րեն֊քը խախ֊տե֊լու ճա֊նա֊պար֊հով, թե ին֊չու Ար֊տուր Ա֊թա֊յա֊նը գի֊տակ֊ցա֊բար եւ հե֊տեւո֊ղա֊կա֊նո֊րեն չկա֊տա֊րեց օ֊րեն֊քի պա֊հանջն ու չկա֊սեց֊րեց ա֊պօ֊րի֊նի կա֊ռույ֊ցի ծնուն֊դը: Նա֊խաքն֊նա֊կան մար֊մի֊նը չհա֊մար֊ձակ֊վեց նույ֊նիսկ ի֊մա֊նալ, թե ին֊չու Ե֊րեւան-Մեղ֊րի միջ֊պե֊տա֊կան ճա֊նա֊պար֊հի հա֊րա֊կից այլ հատ֊ված֊նե֊րում (խնդրո ա֊ռար֊կա ա֊պօ֊րի֊նի կա֊ռույ֊ցի մեր֊ձա֊կայ֊քում եւ առ֊հա֊սա֊րակ Կա֊պան քա֊ղա֊քում)` շրջան֊ցե֊լով ՀՀ կա֊ռա֊վա֊րո֊թյան 2005թ. դեկ֊տեմ֊բե֊րի 29-ի N2404-Ն ո֊րո֊շու֊մը, կա֊ռուց֊վել եւ կա֊ռուց֊վում են (ու կա֊ռուց֊վե֊լու են հա֊վա֊նա֊բար) տաս֊նյակ նմա֊նա֊տիպ շի֊նու֊թյուն֊ներ, եւ ոչ ոք ար֊գելք չի հան֊դի֊սա֊նում:Այ֊նու֊հե֊տեւ` ՀՀ քա֊ղա֊քա֊շի֊նու֊թյան նա֊խա֊րա֊րու֊թյան քա֊ղա֊քա֊շի֊նա֊կան պե֊տա֊կան տես֊չու֊թյան Սյու֊նի֊քի տա֊րած֊քա֊յին բաժ֊նի պետ Լեւոն Ներ֊սի֊սյա֊նը, ով (իր վե֊րա֊դա֊սի հանձ֊նա֊րա֊րու֊թյամբ) Հ.Ա֊վե֊տի֊սյան փո֊ղո֊ցի 1Ա շեն֊քի հա֊րեւա֊նու֊թյամբ ինք֊նա֊կամ կա֊ռուց֊ված ա֊ռեւտ֊րի տա֊ղա֊վա֊րի խնդի֊րը ժա֊մա֊նա֊կին ներ֊կա֊յաց֊րել էր ՀՀ դա֊տա֊խա֊զու֊թյուն, չի տես֊նում նույն Հ.Ա֊վե֊տի֊սյան փո֊ղո֊ցի աջ եւ ձախ կող֊մե֊րում (կա֊ռա֊վա֊րու֊թյան նշված ո֊րոշ֊ման ա֊վե֊լի կո֊պիտ խախտ֊մամբ ու ակն֊հայտ ան֊ճա֊շա֊կու֊թյամբ) կա֊ռուց֊ված-կա֊ռուց֊վող օ֊բյեկտ֊նե֊րը, ո֊րի ար֊դյուն֊քում, բնա֊կա֊նա֊բար, հարց է ծա֊գում` ին֊չո՞ւ:Եվ վեր֊ջին հար֊ցը` Ար֊տուր Ա֊թա֊յանն այ֊լեւս քա֊ղա֊քա֊պետ չէ, իսկ ա֊պօ֊րի֊նի կա֊ռույ֊ցի շի֊նա֊րա֊րու֊թյու֊նը չկա֊սեց֊նե֊լու հա֊մար դա֊տա֊կան պա֊տաս֊խա֊նատ֊վու֊թյան է են֊թարկ֊վել, բայց ա֊պօ֊րի֊նի կա֊ռույ֊ցը շա֊րու֊նա֊կում է մնալ…

Ի՞նչ ճա֊կա֊տա֊գիր է սպաս֊վում այդ կա֊ռույ֊ցին եւ այն պաշ֊տո֊նյա֊նե֊րին, ով֊քեր պար֊տա֊վոր են խնդի֊րը լու֊ծել:

Են֊թադր֊վում է, նա֊խեւա֊ռաջ, որ ՀՀ քա֊ղա֊քա֊շի֊նու֊թյան նա֊խա֊րա֊րու֊թյան քա֊ղա֊քա֊շի֊նա֊կան պե֊տա֊կան տես֊չու֊թյու֊նը, ե֊թե, ի֊հար֊կե, գրպա֊նա֊յին կա֊ռույց չէ եւ թաշ֊կի֊նակ չէ ու֊րիշ֊նե֊րի ձեռ֊քում, պետք է նոր գրու֊թյուն հղի Սյու֊նի֊քի մար֊զի դա֊տա֊խա֊զին եւ Կա֊պա֊նի նոր քա֊ղա֊քա֊պե֊տին` ա֊պօ֊րի֊նա֊բար կա֊ռուց֊ված տա֊ղա֊վա֊րը քան֊դե֊լու հա֊մար, ին֊չին պի֊տի հա֊ջոր֊դեն կոնկ֊րետ քայ֊լեր: Սյու֊նի֊քի մարզ֊պե֊տա֊րանն էլ, բնա֊կա֊նա֊բար, կմնա իր սկզբունք֊նե֊րին ու կա֊ռա֊վա֊րու֊թյան նշված ո֊րոշ֊մա֊նը հա֊վա֊տա֊րիմ ու այդ կա֊ռույ֊ցի օ֊րի֊նա֊կա֊նաց֊մա֊նը չի ըն֊դա֊ռա֊ջի (այդ֊պես ենք կար֊ծում), քա֊նի որ նախ֊կի֊նում ե֊րեք ան֊գամ մեր֊ժել է այն օ֊րի֊նա֊կա֊նաց֊նե֊լու վե֊րա֊բե֊րյալ նախ֊կին քա֊ղա֊քա֊պե֊տի դի֊մու֊մը: Կա֊պա֊նի նոր քա֊ղա֊քա֊պետ Ա֊շոտ Հայ֊րա֊պե֊տյանն էլ, ի֊հար֊կե, պետք է կա֊տա֊րի «Տե֊ղա֊կան ինք֊նա֊կա֊ռա֊վար֊ման մար֊մին֊նե֊րի մա֊սին» ՀՀ օ֊րեն֊քով իր վրա դրված պար֊տա֊կա֊նու֊թյու֊նը եւ վե֊րաց֊նի ա֊պօ֊րի֊նի այդ շի֊նու֊թյու֊նը կամ այն վերց֊նի հա֊մայն֊քի հաշ֊վեկ֊շիռ ու վա֊ճառ֊քի հա֊նի` գնե֊լու ա֊ռաջ֊նա֊յին ի֊րա֊վուն֊քը վե֊րա֊պա֊հե֊լով դրա նախ֊կին տե֊րե֊րին: Ու֊զում ենք հա֊վա֊տալ նաեւ, որ Սյու֊նի֊քի մար֊զի քննչա֊կան բա֊ժինն էլ (մար֊զի դա֊տա֊խա֊զու֊թյան հսկո֊ղու֊թյամբ), կա֊ռույ֊ցը չքան֊դե֊լու կամ չօ֊րի֊նա֊կա֊նաց֊նե֊լու պա֊րա֊գա֊յում, նոր քրեա֊կան գործ կհա֊րու֊ցի ՀՀ քրեա֊կան օ֊րենսգրքի 315/2 հոդ֊վա֊ծի հատ֊կա֊նիշ֊նե֊րով, թե չէ կշա֊րու֊նա֊կի թեւա֊ծել կար֊ծի֊քը, որ մե֊զա֊նում օ֊րեն֊քը, այ֊նուա֊մե֊նայ֊նիվ, ընտ֊րո֊վիու֊թյամբ է կի֊րառ֊վում:Մինչ այդ Կա֊պա֊նում անքննե֊լի ճշմար֊տու֊թյան պես է ըն֊կալ֊վում վար֊կա֊ծը, որ ա֊պօ֊րի֊նի շի֊նու֊թյան շուրջ մո֊գոն֊ված քրեա֊կան գոր֊ծը քա֊ղա֊քա֊կան հստակ շար֊ժա֊ռիթ ու֊ներ, այն է` խո֊չըն֊դո֊տել այն օ֊րե֊րի գոր֊ծող քա֊ղա֊քա֊պե֊տի վե֊րընտ֊րու֊թյա֊նը:Հի֊մա ե֊կել է ժա֊մա֊նա֊կը, որ պատ֊կան մար֊մին֊ներն ու պաշ֊տո֊նյա֊ներն ա֊պա֊ցու֊ցեն հան֊րու֊թյան մեջ իշ֊խող այդ տե֊սա֊կե֊տի ան֊հիմն լի֊նե֊լը (ե֊թե, ի֊հար֊կե, ան֊հիմն է) ու օ֊րեն֊քի գե֊րա֊կա֊յու֊թյունն ա֊պա֊հո֊վե֊լու հար֊ցում բո֊լո֊րիս ձգտման ան֊կեղ֊ծու֊թյու֊նը:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՏԵՍԱՆՅՈւԹԵՐ

syuniacyerkir.am © 2020 All Rights Reserved

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: Կայքում տեղ գտած տեսակետները կարող են չհամընկնել խմբագրության կարծիքի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: