07/13/2020

ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ. «Սյունիքի արոտավայրերն Իրանին չեն տրվել»

ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ. «Սյունիքի արոտավայրերն Իրանին չեն տրվել»

Այս պա֊հի դրու֊թյամբ ՀՀ Սյու֊նի֊քի մար֊զի ա֊րո֊տա֊վայ֊րերն Ի֊րա֊նին վար֊ձա֊կա֊լու֊թյամբ տրա֊մա֊դրե֊լու վե֊րա֊բե֊րյալ ո֊րեւէ պաշ֊տո֊նա֊կան փաս֊տա֊թուղթ գո֊յու֊թյուն չու֊նի: Այդ մա֊սին դեկ֊տեմ֊բե֊րի 28-ին լրագ֊րող֊նե֊րի հետ հան֊դիպ֊ման ժա֊մա֊նակ ա֊սաց ՀՀ տա֊րած֊քա֊յին կա֊ռա֊վար֊ման նա֊խա֊րար Ար֊մեն Գեւոր֊գյա֊նը:

Նշենք, որ մա֊մու֊լում լու֊րեր են հրա֊պա֊րակ֊վել այն մա֊սին, որ Սյու֊նի֊քի մար֊զից ա֊րո֊տա֊վայ֊րե֊րը 5 տա֊րով կհատ֊կաց֊վեն ի֊րան֊ցի ֆեր֊մեր֊նե֊րին` 5000 գլուխ ա֊նա֊սուն պա֊հե֊լու հա֊մար: Տե֊ղե֊կատ֊վու֊թյան աղ֊բյու֊րը ի֊րա֊նա֊կան IRNA գոր֊ծա֊կա֊լու֊թյունն է: Հա֊ղոր֊դագ֊րու֊թյան հա֊մա֊ձայն` Ի֊րա֊նի Ա֊րեւե֊լյան Ադր֊բե֊ջա֊նի նա֊հան֊գի ղե֊կա֊վա֊րի Սյու֊նի֊քի մարզ կա֊տա֊րե֊լիք այ֊ցի ժա֊մա֊նակ պետք է հա֊մա֊ձայ֊նա֊գիր ստո֊րագր֊վի Սյու֊նի֊քի մար֊զպե֊տի հետ: Ա֊րո֊տա֊վայ֊րե֊րի դի֊մաց Ի֊րա֊նը Հա֊յաս֊տա֊նին գյուղ֊տեխ֊նի֊կա կտրա֊մա֊դրի եւ մսի վե֊րամ֊շակ֊ման ար֊տա֊դրա֊մաս կհիմ֊նի:

Ըստ Ար֊մեն Գեւոր֊գյա֊նի` հնա֊րա֊վոր է, նման գա֊ղա֊փար֊ներ կան, այդ֊պի֊սիք միշտ էլ ծնվում են ա֊ռի֊թից ա֊ռիթ` տար֊բեր մար֊զե֊րի վե֊րա֊բե֊րյալ տար֊բեր ներ֊դրող֊ներ ո֊րո֊շա֊կի ծրագ֊րեր են ա֊ռաջ քա֊շում: Սա֊կայն կոնկ֊րետ Սյու֊նի֊քի մար֊զի հետ կապ֊ված ո֊րեւէ փաս֊տա֊թուղթ չի շրջա֊նառ֊վում: «Բո֊լոր ա֊րո֊տա֊վայ֊րե֊րը ՀՀ-ին պետք են եւ ա֊մեն ինչ ա֊նե֊լու ենք դրա֊նք մաք֊սի֊մում օգ֊տա֊գոր֊ծե֊լու հա֊մար», – ա֊սաց Ա. Գեւոր֊գյա֊նը:

news.am

ՏԵՍԱՆՅՈւԹԵՐ

syuniacyerkir.am © 2020 All Rights Reserved

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: Կայքում տեղ գտած տեսակետները կարող են չհամընկնել խմբագրության կարծիքի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: