06/03/2020

ճի՞շտ է, որ Սյունիքում Իրանի 5000 անասուն է արածելու

ճի՞շտ է, որ Սյունիքում Իրանի 5000 անասուն է արածելու

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար, փոխվարչապետ Արմեն Գեւորգյանին եւ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանին

Սույն թվա֊կա֊նի դեկ֊տեմ֊բե֊րի 24-ին www.mitk.am վեր֊լու֊ծա֊կան ին֊տեր֊նե֊տա֊յին կայ֊քում հրա֊պա֊րակ֊վել է «Հա֊յաս֊տա֊նը եւ Ի֊րա֊նը գյու֊ղատն֊տե֊սու֊թյան ո֊լոր֊տում կստո֊րագ֊րեն նոր հա֊մա֊ձայ֊նա֊գիր» վեր֊նագ֊րով նյութ, ո֊րում աս֊վում է, որ այն կստո֊րագր֊վի Ի֊րա֊նի Ա֊րեւե֊լյան Ադր֊բե֊ջան նա֊հան֊գի ղե֊կա֊վա֊րի` Սյու֊նի֊քի մարզ կա֊տա֊րե֊լիք այ֊ցի ժա֊մա֊նակ:

Այդ մա֊սին, ինչ֊պես հա֊ղոր֊դում է IRNA տե֊ղե֊կատ֊վա֊կան գոր֊ծա֊կա֊լու֊թյու֊նը, ա֊սել է Ի֊րա֊նի գյու֊ղատն֊տե֊սու֊թյան նա֊խա֊րա֊րու֊թյան Ա֊րեւե֊լյան Ադր֊բե֊ջան նա֊հան֊գի հար֊ցե֊րով վար֊չու֊թյան ղե֊կա֊վար Մա֊սուդ Մո֊համ֊մա֊դիա֊նը: Նոր հա֊մա֊ձայ֊նագ֊րի հա֊մա֊պա֊տաս֊խան` Սյու֊նի֊քի մար֊զը հինգ տա֊րով վար֊ձա֊կա֊լու֊թյամբ ա֊րո֊տա֊վայր կտրա֊մա֊դրի Ա֊րեւե֊լյան Ադր֊բե֊ջա֊նից հինգ հա֊զար գլուխ տա֊վա֊րի հա֊մար, ա֊սել է Մո֊համ֊մա֊դիա֊նը: «Ըստ հա֊մա֊ձայ֊նագ֊րի` ա֊րո֊տա֊վայ֊րը վար֊ձով տրա֊մա֊դրե֊լու դի֊մաց Հա֊յաս֊տան կա֊ռաք֊վի գյու֊ղատն֊տե֊սա֊կան տեխ֊նի֊կա, որն ար֊տադր֊վել է այդ նա֊հան֊գում», – ա֊սել է Մո֊համ֊մա֊դիա֊նը: Նրա խոս֊քով` Ի֊րա֊նը Հա֊յաս֊տա֊նում կկա֊ռու֊ցի մսամ֊թեր֊քի կոմ֊բինատ եւ ա֊նաս֊նա֊կե֊րի ար֊տա֊դրու֊թյան կենտ֊րոն` Սի֊սիա֊նի շրջա֊նում, որ֊տեղ ի֊րան֊ցի եւ հայ գոր֊ծա֊րար֊նե֊րը կզբաղ֊վեն հա֊մա֊տեղ գոր֊ծու֊նեու֊թյամբ: Իսկ հար֊ցի շուրջ կայ֊քե֊րից մե֊կին իր բա֊ցատ֊րու֊թյունն է տվել Սյու֊նի֊քի մարզ֊պետ Սու֊րիկ Խա֊չատ֊րյա֊նը. «Որ ստո֊րագ֊րենք` կի֊մա֊նաք, դեռ չենք ստո֊րագ֊րել»:

Մեր եւ հան֊րու֊թյան լայն շեր֊տի մոտ ա֊ռա֊ջա֊ցել է դժգո֊հու֊թյուն եւ մտա֊վա֊խու֊թյուն, որ սա կա֊րող է իս֊կա֊պես ի֊րա֊կա֊նու֊թյուն լի֊նել, քա֊նի որ մենք մեր ի֊րա֊կա֊նու֊թյու֊նից չենք հե֊ռա֊նում, ե֊թե ՀՀ կա֊ռա֊վա֊րու֊թյու֊նը պատ֊րաստ է ո֊րո֊շում ըն֊դու֊նել Քա֊ջա֊րան գյու֊ղը տար֊հա֊նե֊լու վե֊րա֊բե֊րյալ, ա֊պա այս հար֊ցին ան֊տա֊րա֊կույս ա֊ռանց հե֊տեւանք֊նե֊րի մա֊սին մտա֊ծե֊լու ու կշռա֊դա֊տե֊լու, կա֊րող է լու֊ծում տալ:

Այժմ, որ֊պես շա֊հագր֊գիռ եւ մտա֊հոգ հան֊րու֊թյուն, դի֊մում ենք Ձեզ` «Տե֊ղե֊կատ֊վու֊թյան ա֊զա֊տու֊թյան մա֊սին» ՀՀ օ֊րեն֊քի հա֊մա֊ձայն ստույգ եւ հա֊վաս֊տի տե֊ղե֊կատ֊վու֊թյուն ստա֊նա֊լու ակն֊կա֊լի֊քով, մաս֊նա֊վո֊րա֊պես` Դուք, որ֊պես պե֊տա֊կան լիա֊զոր մար֊մին֊նե֊րի պաշ֊տո֊նա֊տար ան֊ձինք, պաշ֊տո֊նա֊պես հեր֊քեք կամ հաս֊տա֊տեք այս տե֊ղե֊կատ֊վու֊թյու֊նը: Ե֊թե այն հա֊մա֊պա֊տաս֊խա֊նում է ի֊րա֊կա֊նու֊թյա֊նը, ա֊պա խնդրում ենք տրա֊մա֊դրել այդ հա֊վաս֊տող փաս֊տաթղ֊թե֊րի պատ֊ճեն֊նե֊րը եւ ան֊հա֊պաղ ա֊պա֊հո֊վել հա֊սա֊րա֊կա֊կան լսում֊ներ:

Միեւ֊նույն ժա֊մա֊նակ, կոչ ենք ա֊նում Ձեզ ձեռն֊պահ մնալ Հա֊յաս֊տա֊նի Հան֊րա֊պե֊տու֊թյան տա֊րած֊քի վե֊րա֊բե֊րյալ ցան֊կա֊ցած ո֊րո֊շում կա֊յաց֊նե֊լուց՝ ա֊ռանց ժո֊ղովր֊դի կար֊ծի֊քը հաշ֊վի առ֊նե֊լու եւ ա֊ռանց նրա գի֊տու֊թյան: Հոր֊դո֊րում ենք` ա֊ռանց հան֊րու֊թյան կար֊ծի֊քը հաշ֊վի առ֊նե֊լու ո֊րեւէ հա֊մա֊ձա֊յնա֊գիր կամ պայ֊մա֊նա֊գիր չկնքել:

Ակն֊կա֊լում ենք սեղմ ժամ֊կե֊տում ստա֊նալ Ձեր պաշ֊տո֊նա֊կան եւ հրա֊պա֊րա֊կա֊յին ար֊ձա֊գան֊քը: Հու֊սով ենք, որ այն կլի֊նի ի շահ հայ ժո֊ղովր֊դի եւ Հա֊յաս֊տա֊նի Հան֊րա֊պե֊տու֊թյա֊ն»:

«Թռչկան» քաղաքացիական նախաձեռնություն
26 դեկտեմբերի 2012թ.

ՏԵՍԱՆՅՈւԹԵՐ

syuniacyerkir.am © 2020 All Rights Reserved

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց հղման արգելվում է: Կայքում տեղ գտած տեսակետները կարող են չհամընկնել խմբագրության կարծիքի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: