ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

12.04.2021 18:36
218

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԴԻՄՈՐԴ

Գո­րի­սի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նը հայ­տա­րա­րում է 2021-2022 ուս­տար­վա՝ ըստ մաս­նա­գի­տութ­յուն­նե­րի պե­տութ­յան կող­մից ու­սա­նո­ղա­կան նպաս­տի ձևով ուս­ման վար­ձի լրիվ փոխ­հա­տուց­մամբ (անվ­ճար) և վ­ճա­րո­վի առ­կա ու­սուց­մամբ բա­կա­լավ­րի ըն­դու­նե­լութ­յուն։
­Դի­մորդ­նե­րը կենտ­րո­նաց­ված, ներ­բու­հա­կան և­ ա­ռա­ջին փու­լի միաս­նա­կան քննութ­յուն­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու, ընտ­րած մաս­նա­գի­տութ­յու­նը նշե­լու հա­մար  ըն­դու­նե­լութ­յան դի­մում-հայ­տե­րը ՀՀ Կր­թութ­յան, գի­տութ­յան, մշա­կույ­թի և ս­պոր­տի նա­խա­րա­րութ­յան գնա­հատ­ման և թես­տա­վոր­ման կենտ­րոն են ներ­կա­յաց­նում է­լեկտ­րո­նա­յին (առ­ցանց) ե­ղա­նա­կով՝ dimord.am կայ­քում ապ­րի­լի 15-ից մա­յի­սի 10-ը՝ մինչև ժա­մը 18:00-ն նե­րառ­յալ:

Ըն­դու­նե­լութ­յան կար­գին ման­րա­մասն ծա­նո­թա­նա­լու հա­մար անց­նել հետև­յալ հղու­մով.  http://escs.am/am/static/applicant?s=edu:

Ըն­դու­նե­լութ­յա­նը վե­րա­բե­րող ցան­կա­ցած հար­ցով խորհր­դատ­վութ­յուն ստա­նա­լու հա­մար կա­րող եք գրել Գո­րի­սի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի է­լեկտ­րո­նա­յին փոս­տի հաս­ցեին՝ [email protected], այցելել ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջ՝ www.gorsu.am, ֆեյս­բուք­յան էջ՝ https://www.facebook.com/GorisSU կամ այ­ցե­լել ՀՀ, Ս­յու­նի­քի մարզ, ք. Գո­րիս, Ա­վան­գարդ 2 հաս­ցեով՝ պահ­պա­նե­լով սա­նի­տա­րա­հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին անվ­տան­գութ­յան կա­նոն­նե­րը։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար` Ա. Գալստյան
Հեռ.՝  098-19-67-14, 077-22-57-27
Էլ. հասցե՝  [email protected]m

 

­Դա­սի­չը

(ծած­կա­գի­րը)

­Մաս­նա­գի­տութ­յու­նը,

Կր­թա­կան ծրա­գի­րը

Ըն­դու­նե­լութ­յան քննութ­յուն­նե­րը

Ըն­դու­նե­լութ­յան տեղ/ այդ թվում

Ուս­ման վար­ձը (հազ.դրամ)

Մրցո­ւթա­յի­ն

Ոչ մրցութա­յի­ն

անվճա­ր

վճարո­վի­

ԱՏ

 

1

2

           3

4

5

6

7

8

­Մաս­նա­գի­տա­կան

Ման­կա­վար­ժութ­յուն

011401.00.6

­Կեն­սա­բա­նութ­յուն

011401.01.6

Կ (գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ (գ)**

Հլգ*

2

12

310

Պ­ատմ­ությ­ուն

011401.18.6

ՀՊ (գ)

Օտլ (գ) կամ ԸՊ(գ)

Հլգ*

1

20

350

Հա­յո­ց լեզո­ւ և գրա­կա­նո­ւթյո­ւն

011401.19.6

Հլգ (գ)

Հլգ (բ)

 

2

20

350

Անգլեր­են լեզու­ և գրակ­անու­թյուն

011401.21.6

Անգլ (գ)

Անգլ (բ)

Հլգ*

2

18

400

Կերպ­արվեստ­

011401.11.6

Գծն

Գն

Հլգ*

1

20

350

Ընդհանո­ւր

մանկ­ավարժ­ություն­

011301.00.6

Տարր­. մանկավա­րժություն­ և մեթո­դիկա

0­11301.01.6

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

 

2

23

410

Տնտեսա­գիտութ­յուն

031101.00.6

Տնտեսա­գիտութ­յուն

031101.01.6

Մ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ*

1

30

420

Կառա­վարում­

041301.00.6

Կառա­վարում­ (ըստ ոլորտ­ի)

041301.01.6

Մ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ*

1

23

420

Էլեկտ­րոնիկա­

071401.00.6

Էլեկտ­րոնիկա­

071401.01.6

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ*

3

17

    320

Ինֆորմ­ատիկա­ (համակա­րգչային գիտութ­յուն)

061101.00.6

Ինֆորմ­ատիկա­ և կիրա­ռական մաթեմա­տիկա

0­61101.02.6

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ (գ)**

Հլգ*

3

15

   390

* Նշ­ված ոչ մրցու­թա­յին քննութ­յան գնա­հա­տա­կա­նը փո­խանց­վում է միջ­նա­կարգ կրթութ­յան ա­տես­տա­տից կամ հա­մա­պա­տաս­խան ա­վար­տա­կան փաս­տաթղ­թից, լրաց­նե­լով այդ ա­ռար­կա­յի պե­տա­կան ա­վար­տա­կան քննութ­յան գնա­հա­տա­կա­նը, իսկ պե­տա­կան ա­վար­տա­կան քննա­կան գնա­հա­տա­կա­նի բա­ցա­կա­յութ­յան դեպ­քում՝ տա­րե­կան գնա­հա­տա­կա­նը:

** Վ­ճա­րո­վի ուuուց­ման հա­մա­կար­գում թա­փուր տե­ղեր ա­ռա­ջա­նա­լու դեպ­քում այդ տե­ղե­րի մրցույ­թին մաuնակ­ցե­լու հա­մար դի­մորդ­նե­րը մաuնա­գի­տութ­յուն­նե­րի և քն­նութ­յուն­նե­րի ցան­կում եր­կու աuտղա­նի­շե­րով նշված ա­ռար­կա­նե­րի հա­մար որ­պեu մրցու­թա­յին գնա­հա­տա­կան կա­րող են ըն­դու­նե­լութ­յան դի­մում-հայ­տում նա­խա­պեu հայ­տագ­րել միջ­նա­կարգ կրթութ­յան ա­տեuտա­տի կամ հա­մա­պա­տաuխան ա­վար­տա­կան փաuտաթղ­թի` այդ ա­ռար­կա­նե­րի պե­տա­կան ա­վար­տա­կան քննութ­յուն­նե­րի գնա­հա­տա­կա­նը, իսկ պե­տա­կան ա­վար­տա­կան քննա­կան գնա­հա­տա­կա­նի բա­ցա­կա­յութ­յան դեպ­քում` տա­րե­կան գնա­հա­տա­կա­նը:

Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունենում Անվտանգության խորհրդի նիստ

12.05.2021 23:12

16 մարզային ՄԿՈՒ հաստատությունների հատկացվել են համակարգչային նոր սարքավորումներ

12.05.2021 23:06

Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են իրավիճակը ԼՂ-ում

12.05.2021 22:00

Սիսիանում ջրի մեջ սանիտարական նորմաներից շեղումներ չեն արձանագրվել. Վեոլիա ջուր

12.05.2021 21:02

Քիչ առաջ եմ իջել Սեւ լճից. ադրբեջանցիները մտածված եկել, սահմանը խախտել են, հիմա պիտի գնան իրենց տեղերը. Սյունիքի մարզպետ

12.05.2021 20:22

«Հնարավոր չէ». Սիսիանի ԲԿ–ի տնօրենը` ադրբեջանցիների կողմից ջրի թունավորման լուրերի մասին

12.05.2021 18:41

Հայաստանի ԱԳ նախարարը Լավրովին տեղեկացրել է այսօր տեղի ունեցած միջադեպի մասին

12.05.2021 17:53

Ադրբեջանցիները դադարեցրել են Սյունիքում նոր դիրքերի տեղակայումը. Wargonzo

12.05.2021 17:05

Սիսիան համայնքում արձանագրվել է աղիքային վարակներին բնորոշ ախտանշաններով 296 դեպք․ ԱՆ

12.05.2021 16:50

Ջիվան Խաչատրյան․ նահատակված կամավորականն Ագարակ քաղաքից

12.05.2021 16:39

«Lili Narinyan Dance» ստուդիայի սաները մայրաքաղաքում էին

12.05.2021 15:59

Սյունիքի մարզի տարածքում մեկնարկած ու ընթացող մարտերի վերաբերյալ տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում. ԱԱԾ

12.05.2021 15:40