Ընթացիկ բնապահպանական բարեփոխումները ԶՊՄԿ-ում

21.03.2024 12:42
190

Այս շաբաթ հագեցած է համաշխարհային բնապահպանական օրացույցը նշվում է անտառների միջազգային օրը, ջրի համաշխարհային օրը և շաբաթն ամփոփելու է «Երկրի ժամը»։ Վերահաստատելով բնապահպանական պատասխանատվության ԶՊՄԿ հանձնառությունը, ԶՊՄԿ գլխավոր տնօրեն Ռոման Խուդոլին մասնավորապես ասել է

«ԶՊՄԿ-ն հրապարակայնորեն պարտավորվել է տրանսֆորմացվել ժամանակակից հանքարդյունաբերական ընկերության, որն աշխատում է ոլորտի առաջատար չափանիշներին համապատասխան: Այս շաբաթ, երբ աշխարհը նշում է բնապահպանական մի քանի կարևոր իրադարձություններ, մենք ցանկանում ենք վերահաստատել մեր այս հանձնառությունը: Հանքարդյունաբերությունը կարևոր դեր է խաղում էներգետիկ անցման և կանաչ տնտեսության համար նյութեր ապահովելու գործում: Որպես արդյունաբերական ճյուղ՝ մեր պարտականությունն է ապահովել տնտեսական վերափոխումը՝ բնապահպանական պատասխանատվության ամբողջական ինտեգրմամբ: Ոլորտի առաջատար ընկերություններն արդեն ապացուցում են, որ սա դժվար, բայց հնարավոր և այլընտրանք չունեցող ճանապարհ է, և ես հպարտ եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում մեր ընկերությունն արդեն զգալի առաջընթաց է գրանցել այս ուղղությամբ»։

ԶՊՄԿ-ն ներկայացնում է անցյալ տարվա ընթացքում կատարված, ընթացիկ և ծրագրվող բնապահպանական միջոցառումները։

Անտառվերականգնումընդհանուր առմամբ՝ 2023թ դեկտեմբերի ընթացքում տնկվել և կուլտիվացման է ենթարկվել է 12.588 ծառ, 1350 թուփ, 4230 ծաղիկ, 140 կգ գազոնի սերմ։ Այս տարի մեկնարկել է անտառվերականգնման աննախադեպ գործընթացը, որն իրենից ներկայացնում է ընդհանուր առմամբ 20 հա անտառտնկում՝ շուրջ 17 հա անտառային հողերում և 3 հա համայնքային նշանակության տարածքներում։ Միայն Արծվանիկի պոչամբարում հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացվել է 20 հեկտար ռեկուլտիվացիա՝ օգտագործվել է ավելի քան 10.700 ծառ։ 

Նոր գեոսեյսմիկ համակարգի տեղադրում համակարգի տեղադրումը թույլ է տալիս ցանկացած տեկտոնական կամ վիբրացիոն շարժման դեպքում հասկանալ պոչամբարի զգայնությունը և դրա թույլատրելի շեղումների ցուցանիշները։ Այս սարքավորումների շնորհիվ որևէ շարժման դեպքում ավտոմատ արձագանքման համակարգը գրանցելու է տվյալները, համեմատելու է թույլատրելի և ոչ թույլատրելի շեղումների ցուցանիշները և անմիջապես հաղորդելու է։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա 7-8 ամիսների ընթացքում համակարգը պատրաստ կլինի շահագործման։

Փոշու կառավարում նոր ջրային թնդանոթների համակարգը տեղում նստեցնում է փոշին անմիջապես հորատման աշխատանքների ընթացքում։ Բացահանքում արդեն տեղադրված է 4 թնդանոթ։ Առաջիկայում կներկրվեն ջրի շիթային թնդանոթներ, ինչպես ստատիկ, այնպես էլ՝ շարժական համակարգերով։ Ջրի շիթային թնդանոթներ կիրառվում են աշխարհի առաջատար հանքարդյունաբերական ծրագրերում և զգալիորեն նվազեցնում են փոշու հոսքը հանքավայրից դուրս ։ 

Ջրի պահպանություն  ծրագրվում է Քաջարանի համայնքապետարանի հետ  համատեղ կեղտաջրերի մաքրման կայանի տեղադրման իրականացումը։ Հայտարարված տենդերի շրջանակներում արդեն ստացվել են գնառաջարկներ հավանական կապալառուներից։ Մաքրման կայանը պետք է իրականացնի 50 լիտր վայրկյանում շրջապտույտով կոյուղաջրերի մաքրում։ Կայանի շահագործման ժամկետը պարզ կլինի նախագծման և բյուջետավորման փուլերի ավարտից հետո։

Ընկերությունը դիտարկում է նաև Արծվանիկի պոչամբարի ջրերի շրջանառու համակարգի և այլընտրանքային լուծումների ներդրման հնարավորությունը։

--------------------------------

Текущие экологические реформы на ЗММК

Глобальный экологический календарь на этой неделе насыщен: Международный день лесов, Всемирный день воды, и неделю завершит “Час Земли. Подтверждая приверженность экологической ответственности ЗММК, генеральный директор ЗММК Роман Худолий особо отметил:

«ЗММК публично взял на себя обязательство трансформироваться в современную горнодобывающую компанию, работающую в соответствии с ведущими отраслевыми стандартами. На этой неделе, когда мир отмечает несколько важных экологических событий, мы хотим еще раз подтвердить эту нашу приверженность. Горнодобывающая промышленность играет важную роль в обеспечении материалов для энергетического перехода и зеленой экономики. Наша обязанность как отрасли — обеспечить экономическую трансформацию с полной интеграцией экологической ответственности. Ведущие компании отрасли уже доказывают, что это трудный, но возможный и безальтернативный путь, и я горжусь, что наша компания за короткий срок уже далеко продвинулась в этом направлении».

ЗММК представляет реализованные экологические мероприятия за прошедший год, а также текущие и запланированные мероприятия по этой части.

Лесовосстановление: в общей сложности, в течении 2023 года было посажено и выращено 12.588 деревьев, 1350 кустов, 4230 цветов и 140 кг семян газонной травы. В этом году начался беспрецедентный процесс лесовосстановления, охватывающий в общей сложности 20 Га лесных массивов, около 17 Га лесных угодий и 3 Га общинных территорий. Только в хвостохранилище Арцваник в отчетном году проведена рекультивация 20 Га, использовано более 10.700 деревьев.

Установка новой геосейсмической системы: установка системы позволяет понять чувствительность хвостохранилища и показатели допустимых отклонений при любых тектонических или вибрационных движениях. Благодаря этому оборудованию в случае любого движения система автоматического реагирования зафиксирует данные, сравнит показатели допустимых и недопустимых отклонений и оперативно передаст данные. Планируется, что система будет готова к эксплуатации в течение следующих 7-8 месяцев.

Управление пыли: с помощью новой системы водомётов пыль оседает прямо на месте непосредственно во время буровых работ. В открытом карьере уже установлены 4 пушки. В ближайшее время будут импортированы водометные пушки как со статическими, так и с мобильными системами. Водометные пушки используются на ведущих горнодобывающих проектах мира и значительно снижают поток пыли за пределы карьера.

Охрана водных ресурсов: совместно с муниципалитетом Каджарана планируется установить станцию ​​очистки сточных вод. В рамках объявленных тендеров уже получены предложения от потенциальных подрядчиков. Очистные сооружения должны производить очистку сточных вод с циркуляцией 50 литров в секунду. Срок эксплуатации станции станет известен после завершения этапа проектирования.

Компания также рассматривает возможность внедрения системы циркуляции воды и альтернативных решений в хвостохранилище Арцваник.

-----------------------------------------------

                             Ongoing Environmental Reforms at ZCMC

 

The global environmental calendar marks several occasions this week. We celebrate the International Day of Forests; World Water Day and the week will end with the “Earth Hour". Reiterating our commitment to the responsible management of the company’s environmental footprint, General Director of ZCMC Roman Khudoliy stated:

“ZCMC has publicly committed to transforming itself into a modern mining company operating according to leading industry standards. This week, as the world celebrates several important environmental events, we wish to reaffirm that commitment. Mining plays an important role in providing materials for energy transition and green economy. It is our responsibility as an industry to ensure economic transformation with full integration of environmental responsibility. Leading companies in the industry are already proving that this is a difficult, but possible and the only viable path, and I am proud that our company has already advanced in this direction in a short period of time.”

ZCMC presents the environmental measures implemented during the past year, as well as current and planned activities in this area.

Reforestation: a total of 12,588 trees, 1,350 bushes, 4,230 flowers and 140 kg of grass seeds were planted and grown during 2023. During the year an unprecedented reforestation process has begun, involving a total of twenty hectares of forest, about seventeen hectares of forested areas and three hectares of communal land. In the Artsvanik tailings pond alone, twenty hectares were cultivated in the reporting year and more than 10,700 trees were used.

Installation of a new geoseismic system: The installation of the system makes it possible to understand the sensitivity of the tailing pond and the tolerances for any tectonic or vibrational movements. With this equipment, in the event of any movement, the automatic response system will record data, compare permissible and unacceptable deviations, and immediately transmit the data. The system is expected to be operational within the next 7 to 8 months.

Dust control: With the newly introduced water cannon system, dust settles directly on-site during drilling operations. Four cannons have already been installed in the open pit. Water cannons with both static and mobile systems will soon be imported. Water cannons are used in the world’s leading mining projects, significantly reducing dust flow beyond the quarry.

Protection of water resources: Installation of a sewage treatment plant in cooperation with the municipality of Kajaran is planned for the near future. Bids from potential contractors have already been received through the tendering process. The wastewater treatment plant is set to treat fifty liters of water per second. The dates of the fulfillment of the project will be known after the design phase is completed.

The company is also considering the introduction of a water circulation system and other alternative solutions for the Artsvanik tailings dam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարարումների պատճառով Հայաստանում կան փակ ավտոճանապարհներ

26.05.2024 12:00

«Մեծ Հայք» պարային ստուդիան «Լոռվա Ձորի» պարի հանրապետական մրցույթ-փառատոնին արժանացել է երկու առաջին կարգի դիպլոմի

26.05.2024 09:56

Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց, Բերքաբեր գյուղերի՝ 16 մլն դրամ ծրագրի շահառուներին կհատկացվի ևս 5 մլն դրամ․ Նիկոլ Փաշինյան

25.05.2024 23:26

Բայդենը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Բաքվի և Երևանի ջանքերին՝ խաղաղություն ապահովելու համար

25.05.2024 22:39

Ոչ մի արտաքին գործոն չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման համար. Սամվել Կարապետյան

25.05.2024 20:44

Մարտակերտի քաղաքապետին մեղադրանք է ներկայացվել. ՔԿ-ն մանրամասներ է հայտնել

25.05.2024 20:39

Ուխտագնացություն Տաթև՝ ի զորակցություն Ռուբեն Վարդանյանի և Բաքվում պահվող մյուս գերիների

25.05.2024 18:14

Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել․ ՔԿ

25.05.2024 18:04

Նոր մասնագիտություն, նոր հնարավորություններ

25.05.2024 14:46

Նիկոլ Փաշինյանի ուղղաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Վանաձորի մարզադաշտում

25.05.2024 12:01

Նախագահ Խաչատուրյանը գեներալ-մայորի զինվորական կոչումներ է շնորհել

25.05.2024 11:02

Այսօր Ռուբեն Վարդանյանի ծննդյան օրն է

25.05.2024 10:30